Public Service Center
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon Public Service Center Icon  Standard Assessment GECC  
  Standard Assessment GECC   
Content   
  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ต. รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ นางศิรินทร เดชาภิวุฒิ และนางสาวดารณี สว่างศรี ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก  More...
  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ และนายกัญจน์ สิริสิงห ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย  More...
  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพศิน โกมลวิชญ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 7 นำคณะอนุกรรมการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายเอกรัฐ หลีเส็น) พร้อมทั้งเข้าตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนราธิวาส  More...
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พล.ต.ต. รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ นางศิรินทร เดชาภิวุฒิ นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี และนางสาวดารณี สว่างศรี ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอปากพลี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  More...
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ และนายกัญจน์ สิริสิงห ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิชัย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทองแสนขัน  More...
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวธัชธร ปั้นสุวรรณ์ นางสาวเบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ และนางสาวศรุดา นิยมพงษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม และตรวจรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม  More...
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 6 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายสมภพ ร่วมญาติ นางสาวอัญชนา สาเรือง และนายนิทัศน์ ชื่นชม ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี  More...
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพศิน โกมลวิชญ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 7 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ นางสาวนฎาพรรณ ภิโสรมย์ และนางสาวตวงทอง สังข์แก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส สาขาอำเภอรือเสาะ และสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส สาขาอำเภอสุไหงโก – ลก  More...
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 8 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายอิสระ ศิริวรภา นางศรีสำอาง โกศาสตร์ นางกาญจนา มังกโรทัย และนางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอสะเมิง และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่แตง  More...
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายวชิระ เพ่งผล ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 14 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง นางวณิสรา สุขวัฒน์ นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช และนางสาวสุทธิดา คำมะนาง ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอลำปลายมาศ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์  More...
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิตติ สุวรรณิก) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยอนุกรรมการ ได้แก่ นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์ นายพันศักดิ์ เจริญ นายนพเก้า ห่อนบุญเหิม และนางสาวสุวีรยา ทองพิทักษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสวนผึ้ง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสวนผึ้ง  More...
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พล.ต.ต. รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ นางศิรินทร เดชาภิวุฒิ นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี และนางสาวดารณี สว่างศรี ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยตำบลวังตะเคียน และศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาปราจีนบุรี  More...
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ และนายกัญจน์ สิริสิงห ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตรพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด และสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอน้ำปาด  More...
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวธัชธร ปั้นสุวรรณ์ นางสาวเบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ และนางสาวศรุดา นิยมพงษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  More...
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 6 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายสมภพ ร่วมญาติ นางสาวอัญชนา สาเรือง และนายนิทัศน์ ชื่นชม ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี สาขาอำเภอชัยบาดาล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอสระโบสถ์  More...
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพศิน โกมลวิชญ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 7 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ นางสาวนฎาพรรณ ภิโสรมย์ และนางสาวตวงทอง สังข์แก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขารือเสาะ และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก – ลก  More...
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 8 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายอิสระ ศิริวรภา นางศรีสำอาง โกศาสตร์ นางกาญจนา มังกโรทัย และนางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอกัลยาณิวัฒนา  More...
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ นางสาวน้อมจิตร ทิพย์มณี นายนราธร ปานดี และนางสาวกนกอร เกษคำ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ่อทอง  More...
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายวชิระ เพ่งผล ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 14 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง นางวณิสรา สุขวัฒน์ นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช และนางสาวสุทธิดา คำมะนาง ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอศรีขรภูมิ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปราสาท  More...
  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิตติ สุวรรณิก) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยอนุกรรมการ ได้แก่ นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์ นายพันศักดิ์ เจริญ นายนพเก้า ห่อนบุญเหิม และนางสาวสุวีรยา ทองพิทักษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง  More...
All 270 Paragraph Page   [ << <  1  2  3  4  5  >  >>  ... ]  
Visitors 15420    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today