Icon 2022 (10/4/2022)     More... Icon Invite executives and personnel (8/4/2022)      More...
Icon "สปน. บริหารงานเชิงรุก ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ " (3/5/2021)      More... Icon การประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๖๒ (25/5/2019)   การประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๖๒  More...
Icon การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (10/5/2019)   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  More... Icon การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (สำนักนายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (7/5/2019)   การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (สำนักนายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  More...
View All...
     
     
     
     
 
     

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today