Icon การประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๖๒ (25/5/2019)   การประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๖๒  More... Icon การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (10/5/2019)   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  More...
Icon การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (สำนักนายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (7/5/2019)   การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (สำนักนายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  More... Icon ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (7/5/2019)   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  More...
Icon โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (7/5/2019)   โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  More... Icon การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (7/5/2019)   การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  More...
View All...
     
     
     
     
 
     

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today