Public Service Center
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon Public Service Center Icon  Meeting  
  Meeting   
 
Content   
  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และพิจารณาแนวทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการการดำเนินโครงการพลังงานทดแทน ศูนย์การเรียนรู้ตันแบบโคก หนอง นา และติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประกอบด้วย ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต) ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน (นายณรงค์ สืบตระกูล) ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนเข้าร่วมประชุมด้วย More...
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ได้เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญวิวัฒน์) เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ 2 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสมัชชาคนจน และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) ร่วมเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วนเลขานุการ More...
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงาน ก.พ. (เดิม) (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมเป็นประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) กรณีการคัดค้านกรณีที่กระทรวงคมนาคมออก (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ตามคณะรัฐมนตรี More...
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์นฤมล อรุโณทัย ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาการตั้งถิ่นฐานชุมชนของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ที่ปรึกษาอนุกรรมการ นักวิชาการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และนายสาธิต สุทธิเสริม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ศูนย์บริการประชาชน ร่วมเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว  More...
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์นฤมล อรุโณทัย ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเเละศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาการตั้งถิ่นฐานชุมชนของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอเเก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีศาสตราจารย์สุริชัย หวันเเก้ว ที่ปรึกษาอนุกรรมการ นักวิชาการเเละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นอนุกรรมการเเละเลขานุการ นายพันศักดิ์ เจริญ รักษาการในตำเเหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน เป็นอนุกรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว More...
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พลอเอกบุญเรือน บัวจรูญ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี สตร. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตาม เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2564 และภารกิจที่จะดำเนินการในสัปดาห์ต่อไป ในการนี้ ประธานขอให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ศบช. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในการแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ในรอบ วันที่ 19 มกราคม - 20 มีนาคม 2564 More...
  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์) เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องแนวทางการพัฒนา "Thailand Platform ร้องทุกข์" ร่วมกับศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และผู้แทน NECTEC (ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม) เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของ สปน. More...
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2563 โดยผู้อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เเละรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงเเละหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ เเละปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการเเละเลขานุการ More...
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน กรณีการกำหนดพื้นที่ในการทำประมงอวนล้อมจับปลากระตัก (กลางวัน) ในพื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมี อธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ) ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุธญญ์ ฤทธิขาบ) ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนชมรมปลากระตัก อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุมหารือ More...
  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่- แผงลอย และได้รับความเดือดร้อนจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และผู้แทนกลุ่มเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับกลุ่มสหพันธ์ผู้ค้าหาบแร่ – แผงลอยกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุมหารือ More...
  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์) เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการพัฒนา “Thailand Platform ร้องทุกข์” ร่วมกับศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผล (นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร) ได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 More...
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) รองประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายประทีป กีรติเรขา) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) อนุกรรมการที่เป็นส่วนราชการ และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ More...
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) กรรมการผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสมัชชาคนจน (สคจ.) เข้าร่วมประชุมฯ More...
  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 14/2563 โดยศูนย์บริการประชาชนเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน More...
  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) รองประธานอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ได้เป็นประธานการประชุมหารือและลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ในพื้นที่จังหวัดระนอง More...
  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) รองประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายประทีป กีรติเรขา) อนุกรรมการที่เป็นส่วนราชการ และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) More...
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นกรรมการและเลขานุการ ผอ.ศบช. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รกน.ผชช.มช. (นายพันศักดิ์ เจริญ) ร่วมเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ More...
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือกรณีสาธารณประโยชน์โคกภูกระแต – บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กรณีที่สาธารณประโยชน์ดงคัดเค้า ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม และตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม กับกรณีปัญหาการเวนคืนที่ดินเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน) – ถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม More...
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้เป็นประธานการประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน (สคจ.) กรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย นายอำเภอหนองบัวระเหว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง สคจ. มีข้อเรียกร้องขอให้รัฐจัดหาที่ดินทำกินและจ่ายค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสจากการประกอบอาชีพ More...
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 12/2563 โดยสำนักตรวจราชการเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน โดยใช้กลไก ผต.นร. สนับสนุนการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้งานสำเร็จเร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นผลงานในภาพรวมของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี More...
All 724 Paragraph Page   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
Visitors 21333    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today