Public Service Center
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon Public Service Center   Icon  Report of PSC   Icon รายงานประจำเดือน Icon  ปีงบประมาณ 2564  
  ปีงบประมาณ 2564   

สรุปเรื่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นจากประชาชน ที่ใช้บริการผ่าน 1111
ประจำเดือน กันยายน 2564

สรุปเรื่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นจากประชาชน ที่ใช้บริการผ่าน 1111
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

สรุปเรื่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นจากประชาชน ที่ใช้บริการผ่าน 1111
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

สรุปเรื่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นจากประชาชน ที่ใช้บริการผ่าน 1111
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

 

สรุปเรื่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นจากประชาชน ที่ใช้บริการผ่าน 1111
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 


Visitors 664    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today