Public Service Center
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon Public Service Center   Icon  Government Easy Contact Center: GECC Icon สรุปผลการดำเนินการ ปี 2561  
  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2561   


แบบฟอร์มใบสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  พ.ศ. 2561   
(Government Easy Contact Center: GECC)

DOWNLOND

DOWNLOND

คำอธิบายการเขียนใบสมัครศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  


DOWNLOND


ได้ตั้งแต่ วันที่ 22 มกราคม 2561 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อสอบถาม 0-2283-4473,0-2283-4478

 
  ----------------------------------------------

เอกสารประกอบการอภิปรายและถ่ายทอดประสบการณ์
ในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
โดย 
นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
ผอ. ศูนย์บริการประชาชน


 DOWNLOND

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง 
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน 
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
โดย
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
 

 DOWNLOND

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  

ดาวน์โหลด รูปภาพการรับโล่รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 385 ศูนย์

DOWNLOAD (ภาพผู้รับโล่)

DOWNLOAD (ภาพกลุ่ม)

ภาพบรรยากาศงาน พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะDOWNLOAD
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


ประเด็นคำถำม-คำตอบ

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการรับร้องมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ----------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 เอกสารประกอบการอภิปรายและถ่ายทอดประสบการณ์ 
ในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
 
  
โดย 
นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
ผอ. ศูนย์บริการประชาชน


 DOWNLOND

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  

 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง  
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน 
 
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
 

 DOWNLOND
 
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  
 
 
 
 
 
 
 
  ----------------------------------------------

 
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓-๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ภาพบรรยากาศงาน 

DOWNLOAD
Visitors 3134    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today