Public Service Center

ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon Public Service Center Icon Protest at Government House.  
  Protest at Government House.   
 
Content   
  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ นำโดย นายจำนงค์ หนูพันธ์ ได้เดินทางมายื่นหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้เร่งรัดจัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ปขส.) และขอให้มีคำสั่งระงับการรื้อถอนระบบรักษาความปลอดภัยของชุมชนคลองไทรพัฒนา อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและรับหนังสือ ในการนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป. More...
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมได้เดินทางมา ณ จุดบริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เพื่อมายื่นหนังสือ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและรับหนังสือ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้ประสานส่งเรื่องให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป More...
  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ผู้แทนสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค นำโดย นายประพาส โงกสูงเนิน ซึ่งมาชุมนุมและพักแรมใต้สะพานพระราม 8 และได้เดินทางมา ณ จุดบริการประชาชาชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เพื่อยื่นหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ขอเข้าพบและขอให้จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค เพื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรคและการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ รวมทั้งเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่สภาเครื่อข่ายฯ ต่อไป ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) และ นายพันศักดิ์ เจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและรับหนังสือ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานส่งเรื่องให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวต่อไป More...
  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) แห่งประเทศไทย (กลุ่มที่ 4) นำโดย นายสว่าง วงศ์กระโซ่ เดินทางมาชุมนุมและพักค้างแรมบริเวณด้านหน้าองค์การสหประชาชาติ ได้เดินทางมา ณ จุดบริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มสภาประชาชน (สปช.) ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) และ นายพันศักดิ์ เจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและรับหนังสือ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  More...
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านขายยาประเทศไทย นำโดย นายผิน เจนวัฒนวิทย์ ได้เดินทางมายื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาทบทวนการบังคับใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice หรือ GPP) และแก้ไขปัญหาเภสัชกรถอนตัวออกจากการปฏิบัติหน้าที่ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) นายพันศักดิ์ เจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน และนายสาธิต สุทธิเสริม รักษาราชการทนผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและรับหนังสือ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้ประสานส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  More...
  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ชมรมผู้ค้าสลากเสรีแห่งประเทศไทย นำโดย นายประเทืองวุฒิ ลิ้มรสสุคนธ์ ได้เดินทางมาบริเวณสวนป่าวิภาวดี กรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและสนับสนุนผู้ค้าสลากเสรีรายย่อยให้มีรายได้มั่นคง โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน นายสาธิต สุทธิเสริม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน และผู้แทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เดินทางไปพบกลุ่มชมรมดังกล่าว รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ชี้แจงทำความเข้าใจและรับหนังสือ ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับเรื่องไปพิจารณาดำเนินการโดยตรง และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะนำเรียนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณา เพื่อโปรดพิจารณา More...
  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 กลุ่มสภาเครือข่ายประชาชน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค และเกษตรทั่วประเทศ นำโดยนายประพาส โงกสูงเนิน ได้เดินทางมาชุมนุมและพักค้างแรมบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 เพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณากำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินทำกิน ส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำทั้งระบบ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) มอบหมายให้ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน และนายสาธิต สุทธิเสริม รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ร่วมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง เข้าเจรจากับกลุ่มฯ ขอให้เคลื่อนย้ายการชุมนุมไปที่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 กลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าว รับจะเคลื่อนย้าย เวลา 18.00 น.  More...
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน นายพันศักดิ์ เจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมชลประทาน และผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้พบปะหารือและรับหนังสือ จากกลุ่มมวลชนกลุ่มสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค นำโดย นายประพาส โงกสูงเนิน กลุ่มสมัชชาเกษตรกรอีสาน (สกอ.) นำโดยนายศักดา กาญจนเสน กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) นำโดยนายสว่าง วงค์กระโซ่ รวมจำนวน 14 คน ที่ชุมนุมอยู่บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล  More...
  วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 11.20 น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองประธานกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) รองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นางนลินี มหาขันธ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ และนายพันศักดิ์ เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ได้ร่วมหารือกับผู้แทนกลุ่มภาคี save บางกลอย นำโดย นายพชร คำชำนาญ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) ) More...
  วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) พร้อมด้วย นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน และนายพันศักดิ์ เจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน ได้เดินทางไปรับหนังสือจากกลุ่มสมัชชาเกษตรกรอีสาน (สกอ.) จำนวนประมาณ 3,000 คน นำโดย นายศักดา กาญจนเสน บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ตรงข้ามประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล More...
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.15 นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน พร้อมด้วย นายพันศักดิ์ เจริญ รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน ได้เดินทางไปรับหนังสือจาก นายสว่าง วงค์กะโซ่ ประธานผู้แทนภาคประชาชน ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแห่งประเทศไทยประเทศไทย (กลุ่มที่ 4) บริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติ (UN) More...
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม นำโดย นายจำนงค์ หนูพันธ์ ได้เดินทางมายื่นหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้พิจารณาเร่งรัดการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นางนลินี มหาขันธ์) รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (นายสาธิต สุทธิเสริม) ได้รับหนังสือ ประสานส่งเรื่องให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  More...
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 กลุ่มสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค และเกษตรทั่วประเทศ นำโดย นายประพาส โงกสูงเนิน ได้เดินทางมาชุมนุมและพักค้าแรมบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอให้รัฐบาลพิจารณากำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินทำกิน ส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำทั้งระบบ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นางนลินี มหาขันธ์) รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (นายสาธิต สุทธิเสริม) ไปพบและพูดคุยกับกลุ่มมวลชนบริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ  More...
  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 กลุ่มสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค และเกษตรทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 900 คน นำโดย นายประพาส โงกสูงเนิน ได้เดินทางมาชุมนุม และพักค้างแรมบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณากำหนดมาตราการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินทำกิน ส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำทั้งระบบ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในการจัดหารถสุขา ถังน้ำ และน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ชุมนุม More...
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 กลุ่มผู้ใช้น้ำจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายอำนวย หาญปราบ ได้เดินทางมายื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้พิจารณาจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล โดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) และนายพันศักคิ์ เจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและรับหนังสือ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประสานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป More...
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 กลุ่มสภาสาธารณสุขชุมชน นำโดย นายไพศาล บางชวด ได้เดินทางมายื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำมาตราฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ นักสาธารณสุข เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และขอให้เร่งรัดบรรจุสายงานนักวิชาการสาธารณสุขที่ตกหล่นจากการบรรจุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้ทันในปี 2565 โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและรับเรื่องไว้ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป More...
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เครื่อข่ายเกษตรกรชาวนาเพื่อการท่องเที่ยวพานิชย์อุตสาหกรรมแห่งชาติ และการท่องเที่ยวแห่งชาติ นำโดย นายพชร พูลเจริญภักดี ได้เดินทางมายื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและรับเรื่องไว้ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป More...
  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) พร้อมด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายสาธิต สุทธิเสริม) ได้รับหนังสือข้อเรียกร้องของชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลยและผู้ค้าทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 400 คน นำโดยนายจีระศักคิ์ น้อยก่ำ ซึ่งพักแรมบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เพื่อเรียกร้องให้ปลดผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และขอให้จัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อยตัวจริง ในการนี้ ได้แจ้ง ให้ชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลยและผู้ค้าทั่วประเทศทราบว่าจะนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป More...
  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 กลุ่มสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน แห่งประเทศไทยและสมาคมรักษ์ทะเลไทย เดินทางมา ณ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล ยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐบาลออกประกาศเพื่อควบคุมการจับสัตว์น้ำตัวอ่อน ตามมาตรา 57 พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2558 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำหรือนำสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดขึ้นเรือประมง โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นาย ธีระภัทร ประยูรสิทธิ์) พร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประจำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (นายประสาน หวังรัตนปราณี) และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร )เป็นผู้แทนฯ รับเรื่องไว้ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้กลุ่มจัดตัวแทนเข้าร่วมประชุมเจรจาหารือกับทางกรมประมงต่อไป More...
  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) พร้อมด้วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ชี้แจงถึงร่างพรบ.ดังกล่าวว่ายังไม่ได้มีการนำร่างพรบ.ดังกล่าวเข้าครม. More...
All 1747 Paragraph Page   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
Visitors 43643    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today