Information and Communication Technology Center
Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon Information and Communication Technology Center Icon Relevant Laws, Regulations and the Cabinet’s Resolutions on ICT  
  Relevant Laws, Regulations and the Cabinet’s Resolutions on ICT   
description   
Picture
 Act
 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร 
  บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และ
  บริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
- พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 


 
 

Number All 3 description Page   [ 1 ]  
Visitors 4022    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today