สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ   Icon ข่าวและประกาศ Icon แผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติราชการ  
  แผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติราชการ   
 
เนื้อหา   
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักแผนงานและกิจการพิเศษได้รับอนุมัติให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) (พ.ศ. 2559 – 2562) ซึ่งขณะนี้กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้เสร็จสิ้นลงและได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงานแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินภารกิจร่วมกันของหน่วยงานภายในสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน. กปส. และ สคบ.) อ่านต่อ
   กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย ปนร. ได้พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบนี้ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 4 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 969    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today