สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค Icon ข้อมูลในการสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
  ข้อมูลในการสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   

หัวข้อย่อย   

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 1  (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
เขตตรวจราชการที่ 7  (จังหวัดนราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา)
เขตตรวจราชการที่ 13 (จังหวัดชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์ สุรินทร์)
เขตตรวจราชการที่ 16  (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่)
   
  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่  4  (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร)
เขตตรวจราชการที่  5  (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พััทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)
เขตตรวจราชการที่ 18  (จังหวัดกำเเพงเพชร  นครสววรค์  พิจิตร  อุทัยธานี)
รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 3 (จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี)
เขตตรวจราชการที่ 11  (จังหวัดนครพนม  มุกดาหาร  สกลนคร)
เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน)
รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์  ลักษณวิศษฏ์)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 6 (จังหวัดกระบี่  ตรัง  พังงา  ภูเก็ต ระนอง สตูล)
เขตตรวจราชการที่ 9 (จังหวัดจัทบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว)
เขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดยโสธร  ศรีสะเกษ  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี)
   รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน  ปรมัตถ์วินัย)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่  12  (จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)
เขตตรวจราชการที่  17  (จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์  สุโขทัย อุตรดิตถ์)
   รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่  2  (จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรปราการ)
เขตตรวจราชการที่  8  (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ระยอง)
เขตตรวจราชการที่ 10 (จังหวัดบึงกาฬ  เลย  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี)
   
                          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  อนุมัติโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้วางระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้รองนายกรัฐมนตรี (หมายความรวมถึงรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค) หรือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณ หรืออนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และดำเนินการใน ๔ ด้าน ดังนี้

                   (๑)    ด้านบุคลากร สำหรับจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือการปฏิบัติงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยใช้วิธีการจ้างที่ปรึกษาในลักษณะการจ้างแรงงานหรือตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ หรือการจ้างพนักงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานราชการ ได้แก่ การจัดจ้างบุคลากรประจำสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  เป็นต้น

                   (๒)    ด้านระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเหมาะสมกับภารกิจในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ ได้แก่ การจัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษา และพัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การปฏิบัติงาน เป็นต้น

                   (๓)    ด้านการพัฒนาบุคลากร สำหรับฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการตรวจราชการ การประสาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม วินิจฉัยสั่งการ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในภูมิภาค รวมทั้งในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ได้แก่ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด  เป็นต้น

                        (๔)    ด้านบริหารงานทั่วไป สำหรับการดำเนินงาน การอำนวยการ การประสานงาน และปฏิบัติงานตามภารกิจในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ได้แก่ การดำเนินการตามภารกิจที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย การเดินทางไปกำกับและติดตามงานในพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน หรือประชุมสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้นบัญชีรายชื่อมอบหมายผู้แทนคณะทำงานเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินงบปนะมาณของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 รายนามโทรศัพท์ของ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
  •  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
              -  รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)
              -  รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล)
              -  รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก ประชา  พรหมนอก)
              -  รองนายกรับมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
              -  รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง)
              -  รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา)
              -  รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง)            
              -  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ  รัตนากร)
              -  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พร้อมพัฒน์)

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
          - รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)
          - รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล)
          - รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์)
          - รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร)
          - รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)
          - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล)
          - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ)


จำนวนทั้งหมด 6 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3386    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today