ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน   Icon  ศูนย์ราชการสะดวก GECC Icon สรุปผลการดำเนินการ ปี 2562  
  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2562   

หลักเกณฑ์มาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก


 


หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล
และการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก

 


ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แจ้งความประสงค์ขอรับการรับรอง
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562
กำหนดการพิธีมอบโล่ และตราสัญลักษณ์ GECC 2562
QR CODE ลงทะเบียนพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562


 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3213    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today