ศูนย์อำนวยการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


   ยอดเงินที่ได้รับบริจาครายวัน
 ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.
 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.
 ช้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.
 ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.
ดูทั้งหมด...
   ภารกิจของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ
 6 ธันวาคม 2562
 3 ธันวาคม 2562
 2 ธันวาคม 2562
 26 พฤศจิกายน 2562
ดูทั้งหมด...
   ภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 27 ธันวาคม 2562
 26 ธันวาคม 2562
 25 ธันวาคม 2562
 24 ธันวาคม 2562
ดูทั้งหมด...
   ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการต่าง ๆ
 27 ธันวาคม 2562
 26 ธันวาคม 2562
 25 ธันวาคม 2562
 24 ธันวาคม 2562
ดูทั้งหมด...
   ความช่วยเหลือในลักษณะ CSR จากภาคส่วนต่าง ๆ
 10 ตุลาคม 2562
 7 ตุลาคม 2562
 3 ตุลาคม 2562
 30 กันยายน 2562
ดูทั้งหมด...
   เรื่องอื่น ๆ อาทิ การร้องขอของประชาชน และการดำเนินการ แผนการดำเนินการของหน่วยงาน
 27 ธันวาคม 2562
 26 ธันวาคม 2562
 25 ธันวาคม 2562
 24 ธันวาคม 2562
ดูทั้งหมด...

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today