กฎหมาย/ระเบียบ/คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง
iconพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
iconพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
iconมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
iconหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก 0207.2/ว7632 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
iconคู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
iconแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)
iconระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์
iconแบบการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
iconแบบการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กปส. และ สคบ.)
iconแบบฟอร์มรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สปน.)
iconแบบฟอร์มรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กปส. และ สคบ.)
iconแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาฯ
   ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

Icon ราคากลาง การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงิน 14,058,720 บาท (16/9/2021)

Icon ราคากลางการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานของ สตร. จำนวน 4 รายการ วงเงิน 1,206,200 บาท (31/8/2021)
    อ่านต่อ

Icon ราคากลางโครงการปรับปรุงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ วงเงิน 1,100,000 บาท (17/8/2021)
    อ่านต่อ

Icon ราคากลางจัดทำบัตรเชิญ บัตรแสดงตน และบัตรจอดรถของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (25/12/2020)
    อ่านต่อ

Icon ราคากลางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (23/12/2020)
    อ่านต่อ

Icon ราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (23/12/2020)
    อ่านต่อ

Icon ราคากลางการจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารที่จำเป็นต้องจัดเก็บตามระเบียบ นร. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (13/11/2020)
    อ่านต่อ

Icon ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (28/9/2020)
    อ่านต่อ

Icon ราคากลางโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สปน. พร้อมติดตั้ง (16/9/2020)
    อ่านต่อ

Icon ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (1/9/2020)
    อ่านต่อ

Icon ราคากลางจ้างปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้วยการประชุมทางวีดิทัศน์ (Teleconference) (31/8/2020)
    อ่านต่อ

Icon ราคากลางโครงการระบบประชุมทางไกล (video Confereance) (27/8/2020)
    อ่านต่อ

Icon ราคากลางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 (11/8/2020)
    อ่านต่อ

Icon การเช่ารถยนต์นั่งไม่เกิน ๗ ที่นั่ง (รถเก๋ง) สำหรับใช้ในราชการ จำนวน ๒ คัน (22/7/2020)

Icon ราคากลางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (17/7/2020)
    อ่านต่อ

Icon โครงการจัดทำสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหาร ประจำปี ๒๕๖๔ (Thailand Exective Diary 2021) (9/6/2020)

Icon โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเงินรางวัลจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (27/5/2020)

Icon การจัดทำหนังสือราชาศัพท์ (27/5/2020)

Icon การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (หมึก) สำหรับหน่วยงานภายใน สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (28/2/2020)

Icon จ้างถ่ายเอกสารให้กับหน่วยงานภายใน สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (21/1/2020)
ดูทั้งหมด...

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today