สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
   สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
"เป็นองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และบริการเป็นเลิศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก"
Picture

Icon การศึกษาดูงานและเยีี่ยมชมกิจการ สอ.พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำกัด (23/11/2021)  
Icon กำหนดวันให้บริการแก่สมาชิก ในเดือน พ.ย. 64 (7/11/2021)
Icon คณะกรรมการดำเนินการ สอ.สปน. จำกัด (ชุดที่ 32) (7/11/2021)
Icon ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนากรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิก ประจำปี 2564 (7/11/2021)
Icon ข่าวเดือนตุลาคม 2564 (7/11/2021)
Icon สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 32) ครั้งที่ 3/2564 (7/11/2021)
Icon ข่าวเดือนกันยายน 2564 (12/10/2021)
Icon ประกาศ เรื่องดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการเพื่การท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษา พ.ศ. 2563 (12/10/2021)
Icon สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 32) ครั้งที่ 2/2564 (12/10/2021)
Icon ประกาศ เรื่องโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (12/10/2021)
Picture
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
๑. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ ๕.๒๕ ต่อปี
๒. เงินกู้สามัญ ร้อยละ ๕.๕๐ ต่อปี
๓. เงินกู้สามัญเพื่อการมียานพาหนะ ร้อยละ ๕.๕๐ ต่อปี
๔. เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อคอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๔.๐๐ ต่อปี
๕. เงินกู้สามัญ (กรณีพิเศษ) ร้อยละ ๒.๘๕ ต่อปี
๖. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา ร้อยละ ๓.๒๕ ต่อปี
๗. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ ๔.๗๕ ต่อปี
๘. เงินกู้เพื่อบรรเทาหนี้สินและเสริมสร้างความมั่นตงของสมาชิก ร้อยละ ๕.๕๐ ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป    
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
๑. เงินฝากประจำ ร้อยละ ๑.๕๕  ต่อปี
๒. เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ ๑.๒๐  ต่อปี
๓. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    
     - วงเงินไม่เกิน ๓ ล้านบาท ร้อยละ ๒.๐๐  ต่อปี
     - วงเงินตั้งแต่ ๓ ล้านบาท ขึ้นไป ร้อยละ ๒.๒๐  ต่อปี
๔. เงินฝากทวีสินพิเศษ ร้อยละ ๒.๔๕  ต่อปี
   ติดต่อเรา
โทรศัพท์  02 283 4304, 02 283 4323-24
โทรสาร   02 283 4320

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today