สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)
Header

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
   สื่อสิ่งพิมพ์
แผ่นพับพระราชกรณียกิจ
หนังสือวารสารไทย
หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาต่างประเทศ
   สื่อมัลติมีเดีย
วีดีทัศน์
เพลงพระราชนิพนธ์
เพลงสำคัญของแผ่นดิน


   บทความที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ
   ข่าวจากสำนักงาน
Picture
Icon โครงการรักษ์ภาษาไทย สานคุณค่า และความสำคัญแห่งความเป็นไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  โครงการรักษ์ภาษาไทย สานคุณค่า และความสำคัญแห่งความเป็นไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยจัดให้มีกิจกรรมประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" ภายใต้แนวความคิด "ภาษาจรรโลงใจ" เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความรักในการแสดงออก โดยนำทักษะการใช้ภาษาไทยมารังสรรค์ในด้านความบันเทิง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะดนตรีและเพลงพื้นบ้านที่เป็นของไทยมาอย่างยาวนานให้คงอยู่สืบต่อไป และเพื่อคงเอกลักษณ์ของชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมที่ดีงามของชาติไทยไปสู่สาธารณชน ซึ่งมีบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" ที่ได้รับรางวัล จำนวน ๕ รางวัล ดังนี้  อ่านต่อ
Picture
Icon โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย
 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย โดยจัดให้มีการประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย" เพื่อให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ ได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมที่ดีงามของชาติไทย ซึ่งมีภาพยนตร์สั้นฯ ที่ได้รับรางวัล จำนวน ๒๐ เรื่อง ได้แก่  อ่านต่อ
Picture
Icon การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  อ่านต่อ
Picture
Icon พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบ Key Visual Graphic และ Logo Project
 เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ดร. สุมาลี อุทัยเฉลิม ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดออกแบบ Key Visual Graphic และ Logo Project ของโครงการหนังสือสมาร์ท – สมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไหมและผู้ประกอบการทั่วประเทศแบบดิจิตอล เป็นประธานในพิธีมอบโล่ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบ Key Visual Graphic และ Logo Project ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางรัชนี ศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ นายประทีป มีศิลป์ ที่ปรึกษาด้านหม่อนไหมและที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นายกิตติ ประทีปนาฏศิริ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   แผ่นพับพระราชกรณียกิจ
   วารสารไทย
   หนังสือภาษาไทย
   หนังสือภาษาอังกฤษ
   รัชกาลที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมวงศานุวงศ์
   โครงการ
คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง
ชุมชนและหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง
ส่งเสริมคนดีศรีสังคม
   สถิติการใช้งาน
   ห้องสมุดดิจิทัล
   youtube
   facebook

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today