ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 กลุ่มศิษย์เก่าและเยาวชนชาวอโศก เพื่อขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มศิษย์เก่าและเยาวชนชาวอโศก จำนวน 200 คน ได้เดินทางมาที่บริเวณประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน  อ่านต่อ  กลุ่มกองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดพระมหากษัตริย์  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มกองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดพระมหากษัตริย์ และขอให้ดำเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กล่าวหาพระมหากษัตริย์  อ่านต่อ
 กลุ่มราษฎรชุมชนบ้านเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้ยกเลิกโครงการสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ชุมชนสระต้นโพธิ์บริเวณจุดชมลิงเกาะสิเหร่  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มราษฎรชุมชนบ้านเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ยกเลิกโครงการสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ชุมชนสระต้นโพธิ์บริเวณจุดชมลิงเกาะสิเหร่ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  อ่านต่อ  กลุ่มเครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิกกองทุนฟื้นฟู  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มเครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิกกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรเนื่องจากถูกสถาบันการเงินฟ้องคดียึดอายัดทรัพย์สินกับขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการธนาคารโค – กระบือ  อ่านต่อ
 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยเป็นกรณีพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้แก่ราษฎร  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยเป็นกรณีพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร  อ่านต่อ  กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกสุกรไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อขอให้แก้ไขปัญหา กรณีไม่สามารถส่งออกสุกรไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาได้  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกสุกรไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหา กรณีไม่สามารถส่งออกสุกรไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาได้ เนื่องจากราชอาณาจักรกัมพูชาอ้างโรคไข้หวัดแอฟริกาในสุกรแต่กลับอนุญาตให้ผู้ประกอบการเพียง 5 บริษัทเท่านั้นที่สามารถส่งออกสุกรได้  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ครั้งที่ 2/2563 (30/12/2020)   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) รองประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  อ่านต่อ  รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 2/2563 (30/12/2020)   เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) กรรมการผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสมัชชาคนจน (สคจ.) เข้าร่วมประชุมฯ   อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 14/2563 (18/12/2020)   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 14/2563 โดยศูนย์บริการประชาชนเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อ่านต่อ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) รองประธานอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน (18/12/2020)   เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) รองประธานอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ได้เป็นประธานการประชุมหารือและลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ในพื้นที่จังหวัดระนอง  อ่านต่อ
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ครั้งที่ 1/2563 (18/12/2020)   เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) รองประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  อ่านต่อ  รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 2/2563 (13/11/2020)   เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอก  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 ศูนย์บริการประชาชนได้ให้การต้อนรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (นางรักชนก เกสรทอง) เเละคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมเเละศึกษาดูงานการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการประชาชนได้ให้การต้อนรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (นางรักชนก เกสรทอง) เเละคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมเเละศึกษาดูงานการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ในการนี้ ผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผล (นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร) ได้บรรยายเเนวทางการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เเละร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  อ่านต่อ  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เเละจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำนวยความสะดวก เเละจุดเทียนให้กับประชาชนที่มาร่วม พิธีจุดเทียนมหามงคล 5 ธันวาคม 2563  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน เเละจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำนวยความสะดวก เเละจุดเทียนให้กับประชาชนที่มาร่วม พิธีจุดเทียนมหามงคล 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) กล่าวเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ศบช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาความคิดเชิงบวก”  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) กล่าวเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ศบช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาความคิดเชิงบวก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ และผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์   อ่านต่อ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัfสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัfสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  อ่านต่อ
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา) เเละจิตอาสาพระราชทานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา) เเละจิตอาสาพระราชทานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  อ่านต่อ  นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เป็นประธานการสัมมนาบุคลากรภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน (National Strategy in Action: integrated implementation for THAIS)  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เป็นประธานการสัมมนาบุคลากรภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน (National Strategy in Action: integrated implementation for THAIS) ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ในฐานะ ป.ย.ป.  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 


ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบรับฟังความคิดเห็นประชาชน  สำนักนายกรัฐมนตรี 1111       facebook ศูนย์บริการประชาชน
       

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็ทรอนิกส์ของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
       
   
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  จิตอาสาพระราชทาน

        
   
  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 
 
   
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
   
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การดำเนินโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองตามหลักการทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
ระเบิดและไฟใหม้
พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
 


 
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ CCEO
21 มกราคม 2563
การให้ความช่วยเหลือเงินดำรงชีพ
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
14 ตุลาคม 2516
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับ (...) พ.ศ. ....
 

 
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 
 GECC Online
(ระบบยื่นใบสมัคร ออนไลน์)
 คู่มือการสมัครออนไลน์ 2564  ฐานข้อมูล GIS 


 การชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐาน GECC ให้แก่หน่วยงานที่จะเข้ารับการประเมินตามมาตรฐาน เพื่อความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้มอบหมายผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ราชการสะดวก  อ่านต่อ  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางในการตรวจติดตามและส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางในการตรวจติดตามและส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการใกล้ชิดกับประชาชนมีการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC  อ่านต่อ  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้นำปัญหาและอุปสรรคจากการตรวจประเมินของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกมาประกอบการพิจารณา  อ่านต่อ
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานมอบโล่เเละตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานมอบโล่เเละตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) กล่าวรายงานให้เเก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 455 ศูนย์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 481 ศูนย์ ผ่านการประเมินในพื้นที่ 455 ศูนย์ ไม่ผ่านการประเมินในพื้นที่  อ่านต่อ  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC โดยมี คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC จำนวน 10 คณะ และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพิจารณาจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐาน  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...

 
   
       
หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564
 
 มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
เอกสารบรรยายGECC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564
     
     
   
การชี้แจงแนวทางการตรวจ GECC ในพื้นที่
โดย ผอ.ศบช.
 
"แปลงโรงพยาบาลชุมชน
เป็นโรงพยาบาลเอกชนภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า"
นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
 

แบบประเมินความพร้อม
ในการเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2564
     
      
สีทอง                     สีเงิน                       สีฟ้า  
คู่มือสำหรับหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564
ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ผ่านระบบ Online ที่ www.psc.opm.go.th เท่านั้น
ภาพบรรยากาศพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
ปีงานประมาณ พ.ศ. 2563
 
ภาพพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
ปีงานประมาณ พ.ศ. 2563
   
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today