สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
 
 
   สถิติการใช้งาน
 

            
   เรื่องน่ารู้
 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย 
 การแต่งกายรูปถ่ายติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 แบบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ
 การแต่งกายลูกจ้างประจำของส่วนราชการภายหลังเกษียณอายุราชการเพื่อใช้ในการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สื่อรณรงค์เผยแพร่การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ 
 การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
 หลักเกณฑ์การใช้เพลง “สดุดีจอมราชา”
   เปิดบ้าน งตง.
 
Icon บทความที่ 10 ทรัพย์สินทางราชการ (27/4/2018)
Icon บทความที่ 9 การจัดทำฎีกาเบิกเงินและการเขียนเช็คสั่งจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1/2/2018)
Icon บทความที่ 8 การจัดจ้างขุดลอกลำน้ำ (1/2/2018)
ดูทั้งหมด...
   ผู้บริหารนายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบกลาง
 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           
        

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today