สำนักงานโฉนดชุมชน
 
 
   ปฏิทินกิจกรรม

   สถิติผู้เข้าชม
 
Picture
Icon สำนักงานโฉนดชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโฉนดชุมชน ชุมชนบ้านแม่อาว (1/2/2022)
 วันที่ 14 -15 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานโฉนดชุมชน (นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแม่อาว หมู่ที่ 3 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามการดำเนินงานโฉนดชุมชน โดยมีการหารือกับประธานชุมชน และสมาชิกชุมชน พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจ ให้คำแนะนำเพื่อให้ชุมชนฯ ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานโฉนดชุมชน รวมทั้งสอบถามปัญหาในการดำเนินงานโฉนดชุมชน พื้นที่ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโฉนดชุมชน มีเนื้อที่รวม 142 ไร่ 80 ตารางวา จำนวน 90 แปลง สมาชิกของชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำสวนลำไย) นางสังวาล กันธรรม ประธานชุมชนบ้านแม่อาว รวมทั้งสมาชิกชุมชน ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโฉนดชุมชน 1. สมาชิกในชุมชนประสบปัญหาราคาลำไยตกต่ำ 2. ชุมชนยังขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตลำไยไม่ดีเท่าที่ควร 3. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ชุมชนบ้านแม่อาวต้องรับภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราที่สูงขึ้น  อ่านต่อ
Picture
Icon สำนักงานโฉนดชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโฉนดชุมชน ชุมชนบ้านใหม่ป่าฝาง (ไร่ดง) (1/2/2022)
 วันที่ 15 -16 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานโฉนดชุมชน (นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่ป่าฝาง (ไร่ดง) หมู่ที่ 15 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามการดำเนินงานโฉนดชุมชน โดยมีการหารือกับประธานชุมชน และสมาชิกชุมชน พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจ ให้คำแนะนำเพื่อให้ชุมชนฯ ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโฉนดชุมชน รวมทั้งสอบถามปัญหาในการดำเนินงานโฉนดชุมชน พื้นที่ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโฉนดชุมชน มีเนื้อที่รวม 193 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา จำนวน 194 แปลง สมาชิกของชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำสวนลำไย) นายรังสรรค์ แสนสองแคว ประธานชุมชนบ้านใหม่ป่าฝาง (ไร่ดง) รวมทั้งสมาชิกชุมชน ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโฉนดชุมชน 1.พื้นที่ทำการเกษตรของชุมชนอยู่ห่างจากพื้นที่อยู่อาศัย ทำให้ไม่มีไฟฟ้ามาใช้ในแปลงพื้นที่ 2.พื้นที่ชุมชนที่ดำเนินงานโฉนดชุมชน เป็นที่เนิน ดินร่วนปนทราย ขาดแหล่งน้ำ โดยมีบ่อน้ำใต้ดินยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของเกษตรกร 3.ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเป็นถนนดินมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 4.ประสบปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ขณะที่ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง  อ่านต่อ
Picture
Icon สำนักงานโฉนดชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโฉนดชุมชน ชุมชนบ้านธาตุขิงแกง (1/2/2022)
 วันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานโฉนดชุมชน (นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านธาตุขิงแกงเพื่อติดตามการดำเนินงานโฉนดชุมชนโดยมีการหารือกับประธานชุมชนฯ และประชาชน พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจ ให้คำแนะนำเพื่อให้ชุมชนฯ ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโฉนดชุมชนรวมทั้งสอบถามปัญหาในการดำเนินงานโฉนดชุมชน และปัญหาในชุมชน พื้นที่ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโฉนดชุมชน มีเนื้อที่รวม 10 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา จำนวน 30 แปลง สมาชิกของชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา ทำสวนยางพารา) และรับจ้างทั่วไป นายธีรยุทธ สมสมัย ประธานชุมชนบ้านธาตุขิงแกงรวมทั้งสมาชิกชุมชน ได้กล่าวถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโฉนดชุมชน ในด้านการดำเนินงานโฉนดชุมชน ไม่มีปัญหาการดำเนินงานโฉนดชุมชนในพื้นที่ทั้งนี้สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่คาดหวังว่า ในอนาคตรัฐบาลจะให้เอกสารการถือครองที่ดินเป็นรายปัจเจกต่อไปในด้านการประกอบอาชีพ ประสบปัญหาราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ แต่ปัจจัยการผลิตราคาสูง และในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและระบบชลประทาน ทำให้ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก จึงอยากขอรับการสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง  อ่านต่อ
Picture
Icon สำนักงานโฉนดชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโฉนดชุมชนชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง (1/2/2022)
 วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานโฉนดชุมชน (นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง) ลงพื้นที่ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง หมู่ที่ 1,5,8 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล และหมู่ที่ 2 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามการดำเนินงานโฉนดชุมชน โดยได้มีการหารือกับประธานชุมชน พร้อมทั้งชี้แจ้งทำความเข้าใจ ให้คำแนะนำเพื่อให้ชุมชนฯ ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินงานโฉนดชุมชน และได้สอบถามปัญหาในการดำเนินงานโฉนดชุมชน รวมทั้งปัญหาในชุมชน นายบุญลือ เจริญมี ประธานชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงได้กล่าวถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโฉนดชุมชน “รัฐบาลได้มีการออกพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลให้สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื้อที่ 1,803 ไร่ แบ่งเป็นรายแปลง 120 แปลง สมาชิกชุมชน 206 ครัวเรือน ในพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล และ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ต้องรับภาระในการจ่ายภาษีในอัตราสูงสุด ในขณะที่รัฐบาลกำหนดห้ามสหกรณ์ฯ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้สมาชิกโดยให้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ในรูปแบบโฉนดชุมชน ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่สมาชิก ที่ต้องรับภาระภาษีดังกล่าวทั้งที่สมาชิกไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ประการใด” เศรษฐกิจชุมชน สมาชิกของชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว ทำนาบัว เลี้ยงปลาและปลูกผัก เช่น สาระแหน่ ผักชีฝรั่ง ผักบุ้ง นอกจากนี้ยังมี พืชเศรษฐกิจประเภทไม้ผล เช่น ฝรั่ง มะม่วง กล้วย มะพร้าว บางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง และเปิดร้านค้า ร้านอาหาร ภายในชุมชน ทั้งนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ชุมชนประสบปัญหาขายผลผลิตทางการเกษตรได้น้อย ราคาผลผลิตตกต่ำ แต่ต้นทุนการผลิตสูง อีกทั้งสมาชิกบางส่วนว่างงาน เนื่องจากโรงงาน/สถานประกอบการ หยุดหรือปิดกิจการ  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 

    facebook สำนักงานโฉนดชุมชน     สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    facebook ศูนย์บริการประชาชน  จิตอาสาพระราชทาน
       

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็ทรอนิกส์ของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

 


สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today