กองคลัง
 
   สถิติการใช้งาน

   ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง
 
Icon รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 (23/11/2021)  
Icon รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (15/10/2021)
Icon รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 (7/10/2021)
Icon รานงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 31 สิงหาคม 2564 (17/9/2021)
Icon  รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 (10/9/2021)
Icon หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี (10/9/2021)
Icon การเบิกจ่ายเงินช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10/9/2021)
Icon รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 31 กรกฎาคม 2564 (18/8/2021)
Icon รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (12/8/2021)
Icon รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 30 มิถุนายน 2564 (18/7/2021)
Icon รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 (7/7/2021)
Icon รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 31 พฤษภาคม 2564 (23/6/2021)
Icon รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (9/6/2021)
Icon รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 30 เมษายน 2564 (13/5/2021)
Icon ายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 (11/5/2021)
ดูทั้งหมด...
   หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง
 
Icon พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
Icon การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
Icon ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)
Icon งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑
Icon หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน
ดูทั้งหมด...
   กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
Icon เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
Icon ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพัันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Icon ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
Icon นร 0702/ ว 112 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพัันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Icon ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
Icon พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด...
   หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 

 
   ปฏิทิน

   แบบสำรวจ


   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today