เลือกปี เดือน ชนิดของข้อมูล และกดปุ่ม เพื่อเรียกดูข้อมูล

แผนภาพแสดงจำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการในแต่ละวัน
ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 127028 ครั้ง
      161
6940
143
4194
65
4145
61
3679
166
4452
158
2684
187
2348
148
5278
164
5766
71
5212
81
5803
139
5523
143
5321
175
5566
169
5655
120
4947
67
5220
83
5213
163
5494
125
5247
139
5952
137
6572
114
5808
80
6755

195
วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ภายในเครือข่าย 3059 ครั้ง     ภายนอกเครือข่าย 123969 ครั้ง
สั่งพิมพ์