เลือกปี เดือน ชนิดของข้อมูล และกดปุ่ม เพื่อเรียกดูข้อมูล

แผนภาพแสดงจำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการในแต่ละวัน
ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 109123 ครั้ง
      151
5525
183
5321
223
5610
113
5704
153
5157
160
3910
160
5373
235
9079
37
4223
73
4909
5953
14314
3926
15548
133
12528
1
421


วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ภายในเครือข่าย 11501 ครั้ง     ภายนอกเครือข่าย 97622 ครั้ง
สั่งพิมพ์