เลือกปี เดือน ชนิดของข้อมูล และกดปุ่ม เพื่อเรียกดูข้อมูล

แผนภาพแสดงจำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการในแต่ละวัน
ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 11225 ครั้ง
      159
2743
151
2947
171
2704
87
2263


วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ภายในเครือข่าย 568 ครั้ง     ภายนอกเครือข่าย 10657 ครั้ง
สั่งพิมพ์