เลือกปี เดือน ชนิดของข้อมูล และกดปุ่ม เพื่อเรียกดูข้อมูล

แผนภาพแสดงจำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการในแต่ละวัน
ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 54479 ครั้ง
      31
2477
33
2597
42
2559
121
3047
137
3022
159
2651
213
1942
147
2063
58
1924
46
1821
181
2038
151
4404
141
3184
155
2087
160
2034
60
1956
59
1463
160
3880
189
1733
3216
2138


วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ภายในเครือข่าย 5459 ครั้ง     ภายนอกเครือข่าย 49020 ครั้ง
สั่งพิมพ์