รายละเอียด  
  เรียน :    เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  จาก :    ปาจรีย์พร  สีตะธนี
  ประกอบอาชีพ :    ครู
  จังหวัด :    กรุงเทพมหานคร
  e-mail :    pajareeporn@yahooc.com
   เรื่องที่ต้องการสอบถาม (6 เม.ย. 2553) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    พระอิสริยศักดิ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ฯ
    อยากทราบถึงพระอิสริยศักดิ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ และการใช้ราชาศัพท์ในการกล่าวถวายรายงาน การจ่าหน้าซองและการเขียนคำลงท้ายจดหมาย
   คำตอบ
เรียน คุณปาจรีย์ สีตะธนี
ขอตอบคำถาม ดังนี้
ข้อ ๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ขอลาออกจากพระฐานันดร แต่เนื่องจากพระองค์เป็นพระราชธิดาในพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงสมควรขานพระนามว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ข้อ ๒. คำขึ้นต้น
ขอพระราชทานกราบทูล ทราบฝ่าพระบาท
สรรพนาม
ใต้ฝ่าพระบาท แทน สมเด็จเจ้าฟ้า
ข้าพระพุทธเจ้า แทน ผู้กราบบังคมทูล(ในการกราบบังคมทูล ให้ออกนามและตำแหน่งด้วย เช่น ข้าพระพุทธเจ้า นายสัญญา
ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี)
คำลงท้าย
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้อ ๓. การใช้คำราชาศัพท์ในการลงท้ายหนังสือกราบทูล และการจ่าหน้าซอง
คำลงท้ายหนังสือกราบทูล
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า.........(ลงชื่อ)...........
การจ่าหน้าซอง
ขอพระราชทานกราบทูล...........(ระบุพระนาม)..........
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากต้องการประสานในรายละเอียดกรุณาติดต่อ ....
ร.ต.ต.หญิง เมทินี ศรีรุ่งเรือง
ผู้พิมพ์คำตอบ
โทร. 02 6299471
มือถือ 086 5481113