หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน 


รัฐบาลเยียวยา ทั่วถึง เป็นธรรม เพื่อประชาชน พม. แถลงข่าวโครงการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556 - 2557 (ชีวิตและร่างกาย)
วันนี้ (วันจันทร์ที่15 กุมภาพันธ์ 2559 ) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน พิธีแถลงข่าวโครงการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556 - 2557 (ชีวิตและร่างกาย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ฯ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนได้รับรู้ถึงนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง ในสังคมไทย กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลและเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ และครอบครัว สามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสในการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐได้โดยทั่วถึง

รัฐบาลภายใต้การนำของ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีความมุ่งหวังในการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์และลดความขัดแย้งในสังคมไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน ตามหลักมนุษยธรรม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557 (ชีวิตและร่างกาย) ซึ่งมีประมาณการผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 868 ราย แบ่งเป็น ผู้เสียชีวิต จำนวน 28 ราย บาดเจ็บ 840 ราย (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข) โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการช่วยเหลือเงินเยียวยา เงินฟื้นฟูสมรรถภาพและเงินยังชีพ และอนุมัติกรณีใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 120,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ทั่วถึง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556 - 2557(ชีวิตและร่างกาย) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา รับทราบวิธีการยื่นคำร้องลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ โดยจะเปิดรับคำร้องระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2559              (เวลา 09.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) โดยในกรุงเทพมหานครรับคำร้องลงทะเบียนที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สะพานขาว) ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ภูมิภาครับคำร้องลงทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนก่อนมายื่นเอกสารลงทะเบียน ผู้มีสิทธิสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dsdw.go.th และ www.psc.opm.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม oscc หมายเลข 1300
นอกจากนี้ สำหรับผู้ต้องการมายื่นคำร้อง ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สะพานขาว) ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือให้ผู้มีสิทธิ ติดต่อเพื่อนัดวันและเวลาเข้ามา ยื่นคำร้องลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ หมายเลข 1300 และขอความอนุเคราะห์ให้เดินทางมาด้วยระบบขนส่งมวลชน เนื่องจากบริเวณอาคารทำการ มีพื้นที่จอดรถจำนวนจำกัด สำหรับกรณีญาติผู้เสียชีวิต และกรณีผู้ทุพพลภาพ สามารถติดต่อแจ้งความจำนงให้เจ้าหน้าที่ จัดบริการพาหนะไปรับ - ส่ง ณ ที่พักอาศัยได้ (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร)
  Hits: 4205 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานสนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับกระทรวงการคลัง ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับสิทธิตามมาตรการชดเชยรายได้ (29/5/2563)
  ขอเชิญชวนชาว สปน. ติดตามกิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ผ่านแอปฯ ประชาชนจิตอาสาและติดตาม Facebook จิตอาสาพระราชทาน (28/5/2563)
  รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม (พันเอก พงศ์วิชญ์ คงทน) พร้อมคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงานการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 (24/3/2563)
  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 (24/3/2563)
  นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พบปะตัวแทนภาคประชาชน 3 กลุ่ม โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เข้าร่วมรับฟังปัญหาจากประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพต่างๆ (24/3/2563)
  ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ของประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (24/3/2563)
  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต (6/3/2563)
  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน (24/2/2563)
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (30/1/2563)
  โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน)รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ (3/1/2563)
จำนวน 249 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]