หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

ก. ประกาศ อกผ. 3
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพมหานคร)
1. เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ
2. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตคันนายาว
3. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
4. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
5. เครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภค
6. กลุ่มไพรเวชี ไทยแลนด์ (Privacy Thailand)
7. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
8. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตหนองจอก
9. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
10 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
11. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
12. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคดขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร


กาฬสินธุ์
1. องค์กรเครือข่ายเพื่อนกาฬสินธุ์
2. กลุ่มเพื่อนไดโนเสาร์
  Hits: 644 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (1/8/2560)
  การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการการเมือง (9/10/2560)
  แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ นร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (26/12/2560)
  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ (12/3/2561)
  คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน (29/3/2561)
  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (9/5/2561)
  ผลการสอบถามความคิดเห็นร่างบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (17/8/2561)
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (14/1/2562)
  เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการฝ่ายพลเรือน (หมวก) (20/2/2562)
  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) (21/3/2562)
จำนวน 23 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  >  >> ]