หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

พ. ประกาศ อกผ. 3
พะเยา
1. กลุ่มแฝกริมน้ำตำบลแม่กา
2. กลุ่มผู้หญิงรักษ์สุขภาพตำบลบ้านใหม่
3. กลุ่มฮักภูซาง
4. กลุ่มคนสามวัยสานสายใยสุขภาพ
5. เครือข่ายสตรีอำเภอภูกามยาว
6. กลุ่มผู้เสียหายเสาสัญญาณโทรศัพท์ตำบลน้ำแวน
7. เครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลแม่ลาว
8. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา
9. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดพะเยา
10. คณะทำงานส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนา จังหวัดพะเยา
  Hits: 324 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (1/8/2560)
  การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการการเมือง (9/10/2560)
  แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ นร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (26/12/2560)
  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ (12/3/2561)
  คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน (29/3/2561)
  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (9/5/2561)
  ผลการสอบถามความคิดเห็นร่างบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (17/8/2561)
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (14/1/2562)
  เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการฝ่ายพลเรือน (หมวก) (20/2/2562)
  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) (21/3/2562)
จำนวน 23 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  >  >> ]