หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

ช. ประกาศ อกผ. 3
เชียงใหม่
1. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
2. ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (ช.อ.บ.)
3. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านใหม่
4. องค์กร Perfect Life
5. ชมรมไชยปราการยิ้มสู้
6. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบเชียงใหม่
7. ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่
8. ชมรมใจเขาใจเรา
9. ชมรมผู้บริโภคอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่
10. คณะทำงานผักปลอดภัยบ้านห้วยงูกลาง
เชียงราย
1. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย
2. สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
3. ศูนย์ประสานงานบริการชุมชนแม่สรวย
4. เครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลดอยงาม
5. สถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประชาสังคมเชียงราย (สรปส.)
6. ศูนย์สุขภาพสานใจชุมชนตำบลแม่อ้อ
7. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเชียงราย
  Hits: 547 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (1/8/2560)
  การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการการเมือง (9/10/2560)
  แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ นร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (26/12/2560)
  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ (12/3/2561)
  คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน (29/3/2561)
  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (9/5/2561)
  ผลการสอบถามความคิดเห็นร่างบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (17/8/2561)
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (14/1/2562)
  เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการฝ่ายพลเรือน (หมวก) (20/2/2562)
  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) (21/3/2562)
จำนวน 23 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  >  >> ]