การลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)
ในวันที่ : 25 ตุลาคม 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และคณะ เดินทางเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลความคืบหน้าโครงการ   อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 3 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ในวันที่ : 24 ตุลาคม 2562
เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล   อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.)
ตั้งแต่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ : 11 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เข้าร่วประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   อ่านต่อ
รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ในวันที่ : 30 พฤษภาคม 2562
   อ่านต่อ
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ในวันที่ : 30 พฤษภาคม 2562
   อ่านต่อ
รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ในวันที่ : 9 เมษายน 2562
   อ่านต่อ
การลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี ของเขตตรวจราชการที่ ๕
ในวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562
   อ่านต่อ
รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ในวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562
   อ่านต่อ
การอนุมัติจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ในวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561
   อ่านต่อ
ร.นรม. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง ตรวจติดตามโครงการที่จังหวัดบุรีรัมย์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ในวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561
   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 246 ข่าว ,หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]