นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก
ในวันที่ : 5 สิงหาคม 2563
เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 (นางสุมิตรา อติศัพท์) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม ทปษ. ภาคประชาชน ผู้แทน ก.ธ.จ. และคณะ ได้ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการตาม   อ่านต่อ
นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร
ในวันที่ : 5 สิงหาคม 2563
เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ของจังหวัด และประชุมตรวจราชก   อ่านต่อ
นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในวันที่ : 5 สิงหาคม 2563
เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข   อ่านต่อ
นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ในวันที่ : 5 สิงหาคม 2563
เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยว   อ่านต่อ
นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในวันที่ : 5 สิงหาคม 2563
เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ของจังหวัด และป   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 15 ข่าว ,หน้า   [ 1  2  3  >  >> ]