การลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)
ในวันที่ : 25 ตุลาคม 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และคณะ เดินทางเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลความคืบหน้าโครงการ...   อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 3 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ในวันที่ : 24 ตุลาคม 2562
เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล...   อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.)
ตั้งแต่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ : 11 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เข้าร่วประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค...   อ่านต่อ
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ๒๕๖๒
ในวันที่ : 16 สิงหาคม 2562
วันนี้ (๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกล่าวให้โอว...   อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
ในวันที่ : 14 สิงหาคม 2562
วันนี้ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส ทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิร...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 1,853 ข่าว ,หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]