สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ  แบบฟอร์ม  
  แบบฟอร์ม   
             ปัจจุบันการขับเคลื่อนโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560) ชุมชน / หมู่บ้าน / หน่วยงาน ที่ได้เสนอโครงการฯ มาแล้ว ให้รอผลการกำหนดแนวทางการเเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ซึ่งทางสำนักงานการขับเคลื่อนโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.) จักได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
หัวข้อย่อย   
  •  แบบเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แบบ คปพ.01)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนทั้งหมด 2 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1715    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today