ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     ศูนย์ราชการสะดวก GECC  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2562  
  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2562   
หลักเกณฑ์มาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก


 


หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล
และการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก





 


ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แจ้งความประสงค์ขอรับการรับรอง
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก







ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562




กำหนดการพิธีมอบโล่ และตราสัญลักษณ์ GECC 2562




QR CODE ลงทะเบียนพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562


 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1669    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today