ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย   


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 

อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111
 
โทรสาร. 0 2271 3204 

Website : http://www.exim.go.th
 
Update : 2018-01-31 16:10:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 502    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today