ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2333 3700 
  
Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

75/47 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2333 3700 
 
โทรสาร. 0 2333 3833

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 09:31:37


กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2201 7000 
 
โทรสาร. 0 2201 7466 

Website : http://www.dss.go.th
 
Update : 2012-03-01 10:20:42


สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร.  0 2596 7600,0 2579 5230, 0 2562 0123 

โทรสาร. 0 2561 3013 

E-Mail : oaep@oaep.go.th, 

Website : http://www.oaep.go.th

Update : 2012-03-02 16:48:59


สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

3/4 - 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 
Tel 0 2577 5100 
 
Fax 0 2577 3658 
 
Website : http://www.nimt.or.th
 
Update : 2014-11-06 16:01:29
 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
Tel 0 2644 6000 
 
Fax 0 2644 8443-4
 
E-mail : info@nia.or.th
 
Website : http://www.nia.or.th 
 
Update : 2016-02-07 15:18:59


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เทคโนธานี ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120
 
Tel 0 2577 9999  
 
Fax 0 2577 9900
 
Website : http://www.nsm.or.th
 
Update : 2016-02-07 15:18:59


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 
โทร 0 2577 9000
 
โทรสาร 0 2577 9900
 
E-mail : tistr@tistr.or.th
 
Website : www.tistr.or.th
 
Update : 2018-02-07 15:52:59สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่3 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 
โทร 0 2143 8877,0 2141 4444 
 
โทรสาร 0 2143-9586-7
 
E-mail : tistr@tistr.or.th
 
Website : https://www.gistda.or.th/
 
Update : 2016-06-16 12:05:27
 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

3/4 - 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทร. 0 2577 5100
 
โทรสาร. 0 2577 3658 

Website : www.nimt.or.th
 
Update : 2018-02-13 15:02:37
 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) 

ตู้ ปณ. 93 ปณจ. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา

โทร. 0 4421 7040
 
โทรสาร. 0 4421 7047 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-13 15:33:37สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2644 6000
 
โทรสาร. 0 2644 8443-4  

Website : www.nia.or.th

Update : 2018-02-13 15:43:37
 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทร. 0 2401 9889, 0 3739 2901-6
 
โทรสาร. 0 3739 2913

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-13 15:48:37สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร. 0 2333 3701
 
โทรสาร. 0 2333 3836 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-13 15:53:37สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2642 7132
 
โทรสาร. 0 2642 7133 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-13 15:56:37ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

ชั้น 22 อาคาร CMMU เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 5644 5499
 
โทรสาร. 0 2644 9538 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-13 15:59:37

จำนวนทั้งหมด 15 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 726    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today