สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) Office of the official Information Commission (O.I.C.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    คุ่มือ/เอกสารต่าง ๆ    เอกสารเผยแพร่งานวิจัย  ปี 2548  
  ปี 2548   
 
เนื้อหา   
 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประมวลผลข้อมูลการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   อ่านต่อ
 
 
 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัย การปรับปรุงกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนของหน่วยงานรัฐ   อ่านต่อ
 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานประมวลผลข้อมูลการติดตาม ผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานของรัฐส่วนกลาง   อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 3 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1547    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today