สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) Office of the official Information Commission (O.I.C.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    คุ่มือ/เอกสารต่าง ๆ    เอกสารเผยแพร่งานวิจัย  ปี 2545  
  ปี 2545   

เนื้อหา   
 

การปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการส่วนท้องถิ่น

 อ่านต่อ
 


โครงการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ลักษณะพิเศษต่างๆ และการสึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายข้อมูล ข่าวสารของราชการ

 อ่านต่อ
 

โครงการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ลักษณะพิเศษต่าง ๆ และการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายข้อมูล ข่าวสารของราชการ
 อ่านต่อ
 
 
ร่างรายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำบัญชีรายากรข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(1) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ  อ่านต่อ
 


รายงานผลการตรวจประเมินการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 อ่านต่อ
 

 
รายงานการศึกษาหาระบบและหลักเกณฑ์ในการจัดระบบหมวดหมู่และการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานรัฐ


 อ่านต่อ
 


รายงานการศึกษาโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 อ่านต่อ
 

การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

 อ่านต่อ
 


การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ


 
 อ่านต่อ
 


โครงการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ และการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและผลกระทบจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

 อ่านต่อ
 


รายงานวิจัยโครงการวิจัยเพื่อวางระบบและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารตัวอย่างในหน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

 อ่านต่อ
 


โครงการวิจัยและจัดทำความเห็นทางวิชาการเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ของ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการกับหน่วยงานอิสระและหน่วยงานตามกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญ และความหมายและคำจำกัดความเกี่ยวกับคำว่า "หน่วยงานของรัฐ"

 อ่านต่อ
 


โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำรายงานทางวิชาการเฉพาะเรื่อง เพื่อเป็นเอกสารสนับสนุนทางวิชาการ เรื่องอำนาจหน้าที่และคุณสมบัติของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) และกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าว
 อ่านต่อ
 
 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ลักษณะพิเศษต่าง ๆ และการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายข้อมูล ข่าว
 อ่านต่อ
 


รายงานวิจัย โครงการวิจัยและจัดทำความเห็นทางวิชาการเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ของกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารของราชการกับหน่วยงานอิสระและหน่วยงานตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญและความหมายและคำจำกัดความเกี่ยวกับคำว่า "หน่วยงานของรัฐ"
 อ่านต่อ
 


บทสรุปและข้อเสนอแนะ"เรื่องความสัมพันธ์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กับหน่วยงานอิสระและหน่วยงานตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ" และ ความหมายและคำจำกัดความเกี่ยวกับคำว่า "หน่วยงานของรัฐ"
 อ่านต่อ
 

โครงการวิจัยและจัดทำความเห็นทางวิชาการเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ของ กฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการกับหน่วยงานอิสระและหน่วยงานตามกฏหมายประกอบ รัฐธรรมนูญ
 อ่านต่อ
 


โครงการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลักษณะพิเศษต่าง ๆ และการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางกฏหมาย
 อ่านต่อ
 


โครงการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 19 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1832    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today