สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)   
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)
- สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)

       
ผู้เข้าเยี่ยมชม 141    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today