สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
หน่วยงานภายใน สปน.  สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด  ข้อบังคับหรือระเบียบ  
  ข้อบังคับหรือระเบียบ   
เนื้อหา   
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗   :7/9/2012 4:14:17 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘   :7/9/2012 4:13:53 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘   :7/9/2012 4:13:35 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. ๒๕๔๙   :7/9/2012 4:13:13 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙   :7/9/2012 4:12:53 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อรักษาพยาบาลสมาชิก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙   :7/9/2012 4:12:34 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙   :7/9/2012 4:12:16 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙   :7/9/2012 4:11:57 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐   :7/9/2012 4:11:36 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. ๒๕๕๐   :7/9/2012 4:11:15 PM 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบันที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐   :7/9/2012 4:10:59 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   :7/9/2012 4:10:39 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑   :7/9/2012 4:10:22 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑   :7/9/2012 4:09:57 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  :7/9/2012 4:09:30 PM 
จำนวนทั้งหมด 55 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  >  >> ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today