สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
หน่วยงานภายใน สปน.  สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด  ข้อบังคับหรือระเบียบ  
  ข้อบังคับหรือระเบียบ   
เนื้อหา   
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. ๒๕๕๓  :7/9/2012 4:21:38 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓  :7/9/2012 4:21:21 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  :7/9/2012 4:21:01 PM 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒   :7/9/2012 4:20:43 PM 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓   :7/9/2012 4:20:06 PM 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๓   :7/9/2012 4:19:39 PM 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   :7/9/2012 4:19:11 PM 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗   :7/9/2012 4:18:48 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๔   :7/9/2012 4:18:34 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕   :8/9/2012 3:23:52 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕   :8/9/2012 3:23:33 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๕   :7/9/2012 4:17:17 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕   :7/9/2012 4:17:01 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๔๕   :7/9/2012 4:16:39 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖   :7/9/2012 4:16:22 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๖   :7/9/2012 4:15:59 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๖   :7/9/2012 4:15:40 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อรักษาพยาบาลสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๗   :7/9/2012 4:15:17 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗   :7/9/2012 4:14:55 PM 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๗   :7/9/2012 4:14:35 PM 
จำนวนทั้งหมด 55 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  >  >> ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today