ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน   ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการ ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานในพิธี และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย “ธรรมาภิบาลตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้เดินทางไปเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากเหตุอุบัติเหตุเรือล่มหน้าวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งได้เยียวยาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยฯ และครอบครัว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อพบปะประชาชน และเป็นประธาน การประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องชุมชนบ้านกลาง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นางสุปราณี จันทรัตวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหากรณีมีการถมคลองสาธารณะ และสร้างเขื่อนคอนกรีตรุกล้ำคลองบางประแดง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วย อ่านต่อ
  ประกาศรายชื่อศูนย์ราชการสะดวก ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2559 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจการปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและเยี่ยมราษฎร ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายพีระ ทองโพธิ์) เป็นประธาน อ่านต่อ
 
เมื่อวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2559 นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำภาคกลาง ตรวจประเมินการให้บริการของหน่วยงานที่ขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC
 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนร่วมจัดนิทรรศการในโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 และ 9 สิงหาคม 2559 นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำภาคกลาง ตรวจประเมินการให้บริการของหน่วยงานที่ขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5,8 และ 9 สิงหาคม 2559 นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำภาคเหนือ ตรวจประเมินการให้บริการของหน่วยงานที่ขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมหารือ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ และลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ชุมชนซอกตะเคียน หนองผักแว่น และหินรู อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนร่วมจัดนิทรรศการในโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลาง ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการกรณีแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ และโครงการเพชรน้ำหนึ่ง 1889 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ศูนย์บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรขอความเป็นธรรมเนื่องจากนายทุนยึดที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ณ หอประชุมอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรจากกรุงเทพมหานคร ขอความช่วยเหลือกรณีบ้านร้าวทรุด และได้รับความเสียหายจากการรื้อถอนอาคารข้างเคียงของหมู่บ้านศรีชวาลา ถนนรามคำแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 257 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 8658    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today