ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน   ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์ และแนะนำการร้องทุกข์ ผ่านช่องทางใหม่ PSC 1111 Mobile Appilcation ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 18 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) เป็นประธาน และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายบรรลือ สง่าจิตร) ให้การต้อนรับ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการประชาขนได้จัดการแถลงข่าวเปิดคลินิกให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธาน พร้อมด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) โดยความร่ามมือจากธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมบังคับคดี มาให้คำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “หนี้นอกระบบเป็นศูนย์” อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทาง ไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่อง ร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้มีการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ “การศึกษาแนวทางการจัดการปัญหา เรื่องร้องทุกข์ของประชุม : กรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านเสียงและการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งศูนย์บริการประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อนำการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในเชิงนโยบายต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มีนาคมม 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว ณ พื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดเพชรบุรี โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นผู้นำกล่าวคำแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นางมาลินี ภาวิไล) เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤษ์) ประธานกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อมอบนโยบายในการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ และตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่26 มกราคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมหารือเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมเนื่องในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและตรวจเยี่ยมราษฎรจังหวัดน่าน ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย (นายสุวิทย์ คำดี) เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศรีสกล โรงแรม เดอะมาเจสติคสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนส่วนราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) รักษาการในตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากส่วนราชการที่ได้ปฏิบัติงานเรื่องราว ร้องทุกข์ โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) รักษาการในตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมกับจิตอาสาช่วยกันบรรจุข้าวเปลือกถุง “พอเพียง” เพื่อเป็นของที่ระลึกไว้แจกให้กับประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพฯ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด ให้การสนับสนุนข้าวเปลือกจากโรงสีข้าวรัชมงคล รถเข็นนั่ง (wheelchair) พัด และเจ้าหน้าที่จิตอาสา เพื่อรับรองและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานการรับมอบ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธาน การรับมอบเสื้อผ้าสีดำ จำนวน 1,032 ตัว และปลอกแขนไว้ทุกข์ จากกลุ่มอาสา “ปันเสื้อดำ ทำเพื่อพ่อ โดยมีคุณกุลพรรณ จันทรทรัพย์และคณะ เป็นตัวแทนกลุ่มฯ เพื่อแบ่งปันเสื้อดำให้แก่ผู้ที่ต้องการเสื้อดำ ในการช่วงเวลาไว้ทุกข์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบบิตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมกับจิตอาสาช่วยกันบรรจุข้าวเปลือกถุง “พอเพียง” เพื่อเป็นของที่ระลึกไว้แจกให้กับประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพฯ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) พร้อมด้วย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์บริการประชาชน ได้เดินทางไปในงานสนับสนุนของที่ระลึกข้าวเปลือกถุง “พอเพียง” สำหรับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้มีพิธีมอบรถยนต์เพื่อใช้จัดส่งสิ่งของจากประชาชน โดยทาง TOYOTA เป็นผู้สนับสนุนพนักงานขับรถยนต์ และเจ้าหน้าที่ประจำรถ (จิตอาสา) ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นผู้รับมอบ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 257 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 8655    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today