ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน   ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของกลุ่มมวลชนและประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นางมาลินี ภาวิไล) ผู้อำนวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน (นางศรีสำอาง โกศาสตร์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว พร้อมทั้งมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้บรรยายเรื่อง “การบูรณาการงานด้านการข่าวกับงานบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์”  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2561 ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นางมาลินี ภาวิไล) และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน โดยได้เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (นายสมพาศ นิลพันธ์) ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน นางมาลินี ภาวิไล และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวเดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน โดยได้เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สัญจรเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์ และนางประภาศรี บุญวิเศษ) พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย  อ่านต่อ
 
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑


URL : http://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/phoobeas/FilePSC/Data_edit-20-07-61.pdf
 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยการทำกิจกรรม Big Cleaning บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลและพื้นที่ใกล้เคียง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของกลุ่มมวลชนและประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี ในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2561  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้เดินทางไปจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อม ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2561  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นางมาลินี ภาวิไล) เข้าร่วมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องทุกข์ ในคราวนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พบประชาชน และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาแผ่นแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 2 /2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการที่เป็นส่วนราชการ และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม รวมทั้ง ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการฯ จำนวน 8 คณะ รวมจำนวน 120 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นปัญหากรณีเร่งด่วน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพิธีการ กำหนดการ และขั้นตอนปฏิบัติในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รวมทั้งการติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศใต้น้ำและเรือลอกตะกอน (ดูดเลน) บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน (นายสาธิต สุทธิเสริม) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ วัดกระเฉท อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ และพบประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการซ่อมแซม และก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำตาย ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดกระบี่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) ได้นำพลเอก ศิวะ ภระมรทัตศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) และกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมสถานที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บริเวณรอบทำเนียบรัฐบาล และโดยรอบ  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 257 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  -1  0  1  2  3  4  5  6  7  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 8653    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today