ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน   ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  ในระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2556 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการประสานมวลชน ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) และผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นผู้มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อ่านต่อ
    ในระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2556 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทาง ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนเพื่อนำมาประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แก่ประชาชน อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2556 นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดมหาสารคาม โดยศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2556 นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร โดยศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์

 อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2556 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดตากร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำมาประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แก่ประชาชน อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ศูนย์บริการประชาชน ได้เชิญวิทยากรจากศูนย์พัฒนาความสุขของมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ มาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในหลักสูตร "คุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์" อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ศูนย์บริการประชาชน ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองกลาง มาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตามแผนกิจกรรมตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในหลักสูตร "พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539" อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2556 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้จัดโครงการเสริมสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงาน (Contact Point) ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในหลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและป่าไม้ อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "การรับและเจรจากับกลุ่มมวลชน" อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในหลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดเวที แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล " อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555  ศูนย์บริการประชาชนได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในหลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในงานประกาศแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไปของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้เข้าร่วมดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการรับเรื่องจากตู้ไปรษณีย์ ตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริต และบันทึกข้อมูลลงในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ดำเนินการต่อไป อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดงาน "สัปดาห์วิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555" โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการนำองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความหวัง ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานให้แก่บุคลากรในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย อ่านต่อ
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ขอความร่วมมือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประดับธงตราสัญลักษณ์
งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า บริเวณรอบทำเนียบรัฐบาล
 
 อ่านต่อ
                      คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเชิญชวนและรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาวในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2555 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา น้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 257 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  9  10  11  12  13  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 8656    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today