ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน   ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้เดินทางไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ประสงค์ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี โดยได้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เนื่องในคราวที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ โดยได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และติดตามการดำเนินโครงการต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในงาน “70 ปี ครองราชย์ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ” ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์และอำนวย ความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ของประชาชน ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดยในเบื้องต้นได้นำประเด็นปัญหาความเดือดร้อนที่มีผลกระทบ ต่อคุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพของประชาชนมาดำเนินการก่อน และจะได้ขยายความร่วมมือในประเด็นปัญหาอื่น ๆ ต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่พบประชาชน และติดตามโครงการรวมทั้งผลการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ได้มาศึกษาดูงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ร่วมกัน โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธานการต้อนรับ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วม จัดนิทรรศการดังกล่าวด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2559 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 (นายวีระชัย ชมสาคร) ประธานคณะทำงานติดตามประเมินผลการเปิดปิดเขื่อนปากมูล นำคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายพีระ ทองโพธิ์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ เขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งประชุมคณะทำงานดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ นำคณะกรรมการพร้อมด้วย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) และผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายพีระ ทองโพธิ์) เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า จังหวัดกระบี่ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการของคณะกรรมการต่อไป อ่านต่อ
  วันนี้ (วันจันทร์ที่15 กุมภาพันธ์ 2559 ) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน พิธีแถลงข่าวโครงการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556 - 2557 (ชีวิตและร่างกาย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ฯ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนได้รับรู้ถึงนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง ในสังคมไทย กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลและเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ และครอบครัว สามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสในการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐได้โดยทั่วถึง
 อ่านต่อ
  GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.govchannel.go.th อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานเขตดอนเมือง และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีบ้านพักอาศัยของราษฎรเกิดรอยแตกร้าวอันอาจเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการของรัฐ อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและเข้าร่วมประชุมกับจังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธาน แถลงผลการดำเนินงานสำคัญของหน่วยงานในกำกับดูแลซึ่งได้ดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2558 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วม และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กด้วย อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ 1 ปี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ จากประชาชนด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยนายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน : กระบวนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของรัฐ” อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ณ ห้องประชุมโดมน้อย สำนักงานเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 11 และ 13 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนและคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเตรียม ความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รวมทั้งการตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 257 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  6  7  8  9  10  11  12  13  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 8661    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today