สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ  ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ  
  ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ   
หัวข้อย่อย   
- ระบบ GIS ข้อมูลที่ราชพัสดุ
- สถิติผู้สูงอายุ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แยกตามตำบล
- จำนวนผู้สูงอายุทีมีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป ณ กรกฎาคม 2562
- ข้อมูลคนพิการในประเทศไทย
- ภาพถ่ายดาวเทียมสภาวะอากาศ
- ข้อมูลตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (Thailand Competitiveness Data Set)
- งานวิจัยและนวัตกรรม
- ข้อมูลสถานพยาบาลในประเทศไทย
- สถานการณ์โรค
- ข้อมูลประชากรตามเขตสุขภาพ HDC
- ข้อมูลแผนที่แสดงผู้ประกอบการนมโรงเรียน
- ค้นหารายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
-
ลิงค์รวมจังหวัด
-
ผังเมืองรายจังหวัด
-
ชุมชน OTOP นวัตวิถี
- สถิติด้านการคมนาคม
- ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ
- ข้อมูลวัดในประเทศไทย
- การฝึกอาชีพของผู้ต้องขังในเรือนจำ
- ข้อมูลผู้ต้องขัง
- สถิติแรงงาน 2561
- 
สถานการณ์แรงงานภาคเกษตรรายจังหวัด
- สถานการณ์พลังงานประเทศไทย
- ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
- ข้อมูลโอกาสด้านการค้า การลงทุน การส่งออก

จำนวนทั้งหมด 34 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ << <  1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 885    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today