หน่วยงานภายใน สปน.  กองคลัง  หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง  
  หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง   
เนื้อหา   
 
 
 
 
 
  ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/141 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555 เรื่องแจ้ง รายชื่อผู้ทิ้งงาน เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ
  รายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
จำนวนทั้งหมด 47 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 9357    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today