หน่วยงานภายใน สปน.  กองคลัง  หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง  
  หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง   
เนื้อหา   
 
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 9 ลงวันที่ 11 มกราคม 2556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แจ้งเวียนส่วนราชการภายใน สปน. ทราบ
  แจ้งส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ
 
 
 
จำนวนทั้งหมด 47 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 9358    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today