หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต     คณะกรรมการจริยธรรม  มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  
  มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒   

ผู้เข้าเยี่ยมชม 189    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today