หน้าหลัก  ผู้บริหาร สปน.  
  ผู้บริหาร สปน.   
หัวข้อย่อย   
 
--- ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ---
 
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
--- รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ---
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
--- ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ---
           
 
  นายจิรายุ นันท์ธราธร
เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
   ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
 
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
   กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
   เชียงราย น่าน พะเยา แพร่
 
นางสาวอรนุช ศรีนนท์ นางสาวอรนุช ศรีนนท์
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
   นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
   เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน 
 
 นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย
เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
    กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
   จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
 
 นายพีระ ทองโพธิ์ นายพีระ ทองโพธิ์
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
   ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
   กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 
 
 นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย< นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
   ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
   กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
 
 นางสุมิตรา อติศัพท์ นางสุมิตรา อติศัพท์ 
เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
    นนทุบรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
   ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี  
เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
   ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์  
 
 นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ 
เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
   ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา
 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
    นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
   บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี
 
 พลเอก ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา พลเอก ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา 
เขตตรวจราชการส่วนกลาง
   กรุงเทพมหานคร
 นางดวงตา ตันโช< นางดวงตา ตันโช 
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
 
นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์ นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์ 
ผู้อำนวยการกองกลาง
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางสุรีย์พร รามสมภพ นางสุรีย์พร รามสมภพ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพิไล หิรัญวาทิต นางสาวพิไล หิรัญวาทิต
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายอิทธิพล ช่างกลึงดี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน
นายวิริยะ รามสมภพ นายวิริยะ รามสมภพ
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
นายนพพร บุญแก้ว นายนพพร บุญแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ
- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นางเพลินพิศ โพธิสัตย์ นางเพลินพิศ โพธิสัตย์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายอนุ แย้มแสง นายอนุ แย้มแสง
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค
นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานโฉนดชุมชน
นายอนุ แย้มแสง นายอนุ แย้มแสง
ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ว่าง - 
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

จำนวนทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 20408    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today