วาระงานผู้บริหาร
 วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

ปฏิบัติราชการประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์)

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. มอบแนวทางการดำเนินงานด้านการประสานมวลชนและการข่าว สรุปผลการสัมมนา และกล่าวปิดโครงการฯ ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ณ  อำเภอปะทิว และอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ น. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ณ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
เวลา ๑๓.๓๐ น. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ)

เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง       
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ร่วมการปฐมนิเทศเยาวชนผู้แทนไทยในการเข้าร่วมโครงการ เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๓.๓๐ น.  ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๙) ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา อาคารไอทาวเวอร์  อ่านต่อ
   ภาพกิจกรรม ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  นายกรัฐมนตรีและภริยา เยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว (15/2/2018)
 การประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัล อปท (13/2/2018)
 การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ GECC (9/2/2018)
    อ่านต่อ
 การประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน (9/2/2018)
    อ่านต่อ
 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน (9/2/2018)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
เข็มที่ระลึกพระราขพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
      

  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการฝ่ายพลเรือน
  เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ราชการสะดวก GECC
นโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด อย่าให้ใครว่าไทย
http://www.govchannel.go.th
 
 
ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today