พระคาถาถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
   วาระงานผู้บริหาร
 วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์)
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ตลอดจนงานกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคระกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม

รองปลัดสำนักนายกรัฐมตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย)
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการส่วนในกำกับ ณ ห้องประชุม ๒๐๑
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะทำงานโฆษกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที


  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เข็มตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ 70 ปี
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://www.govchannel.go.th
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด อย่าให้ใครว่าไทย

ginfo nesac stkc thaigov gpf villagefund tkc gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today