วาระงานผู้บริหาร
 วันอาทิตย์ที่ ๑๘ และวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

เวลา  ๐๖.๓๐ น.
เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเพื่อรับประทานผ้าไตรโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลทีา ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เวลา ๑๕.๐๐ น. ร่วมพิธีปลงผมนาค โครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธยันตี จังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ร่วมพิธีมอบผ้าไตร โครการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั่วคราวในอาคารที่กำลังก่อสร้าง หอภาพยนตร์ ศาลายา

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ)

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานปั่นจักรยาน ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ชั้น ๗ อาคารไอทาวเวอร์ กรุงเทพ

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าร่วมพิธีมอบผ้าไตรในโครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
   ภาพกิจกรรม ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ (15/8/2018)
 
  อ่านต่อ
 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (31/7/2018)
 ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (31/7/2018)
 ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (31/7/2018)
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ (31/7/2018)
ดูทั้งหมด...
   ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
      

  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการฝ่ายพลเรือน
  เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง DE
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

 
 
ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today