วาระงานผู้บริหาร
 วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย)

เวลา ๐๗.๑๕ น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป ณ ลานหน้าเรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๐๙.๐๐ น. กล่าวรายงานประธานในพิธีเปิดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายในระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

เวลา ๐๘.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ บก. หน่วยราชการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์)

เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุม พระตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  อ่านต่อ
   ภาพกิจกรรม ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 การซ้อมพิธีเชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยฯ (20/9/2017)  
    อ่านต่อ
 กลุ่ม “พลังใจ” #พลังที่มาจากใจ มอบเงินสมทบกองทุนเงินช่วยเหลือฯ (18/9/2017)
    อ่านต่อ
 รับมอบเงินเพื่อสมทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล (14/9/2017)
    อ่านต่อ
 การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ (11/9/2017)
    อ่านต่อ
 ปลัดสำนักนายกฯ พร้อมคณะศึกษาแนวทางบริหารจัดการขยะที่จังหวัดพิษณุโลก (11/9/2017)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
  การปรับปรุงแนวทาง เรื่องการแต่งกาย
      ไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จ
      พระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับ
      งานพระบรมศพ

  ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอัน
      เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ


งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เข็มตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ 70 ปี
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด อย่าให้ใครว่าไทย
http://www.govchannel.go.th
 
 
ginfo nesac stkc thaigov gpf villagefund tkc gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today