วาระงานผู้บริหาร
 วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย)

เวลา ๐๖.๓๐ น. ร่วมงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๐.๐๐ น. กล่าวรายงานในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นประธานในงานสวดอภิธรรมศพ มารดา ผอ. ณรงค์ เชื้อบุญช่วย (ผอ. สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ณ บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ ๑๐ ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เวลา ๑๐.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๔.๓๐ น. เข้าร่วมประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์)

เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการใช้ระบบงานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
  การปรับปรุงแนวทาง เรื่องการแต่งกาย
      ไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จ
      พระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับ
      งานพระบรมศพ

  ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอัน
      เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ


ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เข็มตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ 70 ปี
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://www.govchannel.go.th
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด อย่าให้ใครว่าไทย

ginfo nesac stkc thaigov gpf villagefund tkc gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today