วาระงานผู้บริหาร
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ชั้น ๗ อาคารไอทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ อาคาร ๑ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคาร ๙ ชั้น ๓ กรมบัญชีกลาง

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงินหรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) รักษาราชการแทนรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๗.๓๐ น. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


  อ่านต่อ
   ภาพกิจกรรม ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ปนร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑ (6/11/2017)
 พิธีรับไฟหลวงพระราชทาน และหีบเพลิงพระราชทาน (19/10/2017)
 
  อ่านต่อ
 การประชุมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีฯ (6/10/2017)
    อ่านต่อ
 ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (29/9/2017)
    อ่านต่อ
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า (28/9/2017)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
เข็มที่ระลึกพระราขพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
  การปรับปรุงแนวทาง เรื่องการแต่งกาย
      ไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จ
      พระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับ
      งานพระบรมศพ

  ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอัน
      เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

  การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาท
      สมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
      สวรรคต

การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
      

  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการฝ่ายพลเรือน
  เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างพระราชบัญญัติ
คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด อย่าให้ใครว่าไทย
http://www.govchannel.go.th
 
 
ginfo nesac stkc thaigov gpf villagefund tkc gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today