สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
  
100th
   วาระงานผู้บริหาร
 วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. มอบทุนการศึกษาสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
      

  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการฝ่ายพลเรือน
  เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบสอบถาม
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง DE
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต
ASEAN THAILAND 2019
AIPA 2019


 
 
ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today