วาระงานผู้บริหาร
 วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย)
  • เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ณ ห้องประชุม IOD ชั้น ๓ อาคาร วตท.๒ นอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
  • เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน่า (อกช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์)
  • เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมหารือกรณีวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารคัดค้านการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม)
  • เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวชิรพงศ์ จันทร์แจ่มใส และคณะ จำนวน ๓๐ คน จากเครือข่ายพิทักษ์เด็กและสตรี เข้าพบเพื่อขอสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ของนายกรัฐมนตรี และเสนอให้มีองค์กรกลางตรวจสอบการกระทำความผิดในกรณีดังกล่าวด้วยการกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง ณ สำนักงาน ก.พ. (เดิม)
  • เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน ณ ห้องประชุม ๑๑๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  • เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงินหรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  • เวลา ๑๕.๓๐ น. ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน ณ ห้องรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
บทเจริญพระพุทธมนต์ 23 พ.ค. 2560 สืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินีแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
  การปรับปรุงแนวทาง เรื่องการแต่งกาย
      ไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จ
      พระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับ
      งานพระบรมศพ

  ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอัน
      เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ


ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เข็มตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ 70 ปี
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://www.govchannel.go.th
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด อย่าให้ใครว่าไทย

ginfo nesac stkc thaigov gpf villagefund tkc gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today