สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
 
   สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
"เป็นองค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน โปร่งใส และบริการเป็นเลิศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก และสังคม"

 ประกาศ เรื่องการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสอ.สปน. จำกัด (22/5/2020)  
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 5/2563 (15/5/2020)
 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี63 (15/5/2020)
 ข่าวฉบับเดือนเมษายน 2563 (15/5/2020)
 ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา2019 (15/5/2020)
 ประกาศ เรื่องขยายระยะเวลาการให้บริการของ สอ.สปน. ตั้งแต่วันทีี่1-31 พ.ค.63 (15/5/2020)
 ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อรักษาพยาบาลสมาชิก พ.ศ. 2563 (23/4/2020)
 รายงานการตรวจสอบกิจการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (23/4/2020)
 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉินปันผล และเงินเฉลี่ยเงิน (23/4/2020)
 ประกาศเรื่องโครงการเพื่อช่วยเหลือมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (23/4/2020)
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
๑. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ ๕.๒๕ ต่อปี
๒. เงินกู้สามัญ ร้อยละ ๕.๕๐ ต่อปี
๓. เงินกู้สามัญเพื่อการมียานพาหนะ ร้อยละ ๕.๕๐ ต่อปี
๔. เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อคอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๔.๐๐ ต่อปี
๕. เงินกู้สามัญ (กรณีพิเศษ) ร้อยละ ๒.๘๕ ต่อปี
๖. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา ร้อยละ ๓.๒๕ ต่อปี
๗. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ ๔.๗๕ ต่อปี
๘. เงินกู้เพื่อบรรเทาหนี้สินและเสริมสร้างความมั่นตงของสมาชิก ร้อยละ ๕.๕๐ ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป    
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
๑. เงินฝากประจำ ร้อยละ ๑.๕๕  ต่อปี
๒. เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ ๑.๒๐  ต่อปี
๓. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    
     - วงเงินไม่เกิน ๓ ล้านบาท ร้อยละ ๒.๐๐  ต่อปี
     - วงเงินตั้งแต่ ๓ ล้านบาท ขึ้นไป ร้อยละ ๒.๒๐  ต่อปี
๔. เงินฝากทวีสินพิเศษ ร้อยละ ๒.๔๕  ต่อปี
   ติดต่อเรา
โทรศัพท์  02 283 4304, 02 283 4323-24
โทรสาร   02 283 4320

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today