สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ    ภารกิจที่สำคัญ    สู่ประชาคมอาเซียน 2558  การฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับกลางกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนรุ่นที่ 1"  
  การฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับกลางกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนรุ่นที่ 1"   
รุ่นที่ 1 วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 3104-5 อาคารศูนย์สัมมนา สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
เนื้อหา   
  โดย ฉัตรชัย วิริยเวชกุล (ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก1 กรมเอเชียตะวันออก)
  โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
  โดย สำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ
  โดย วิลาวรรณ มังคละธนะกุล
 
  โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
  โดย รองเลขาธิการ ก.พ. (นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์)
  โดย นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ (ผู้อำนวยการสำนักการเจรจาการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
  โดย รองอธิบดีกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางจินตนา ชัยยวรรณาการ) อ่านต่อ
  โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนฑล
  โดย นายจิระพันธ์ กัลลประวิทย์ (ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม สศช.)
  โดย ยืน ภู่วรวรรณ
จำนวนทั้งหมด 12 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2055    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today